1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu

o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres Sprzedawcy K CUSTOM Paweł Chudek NIP 7122748909, 

ul. Turkusowa 3 lok. 27, 20-572 Lublin lub drogą elektroniczną reklamacje@handymandy.pl

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane

Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a

jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres K CUSTOM Paweł Chudekul. Turkusowa 3 lok. 27, 20-572 Lublin

8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte

przy opisie Produktu w Sklepie.